NBA常规赛分区排名

东南区球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩最近10场连胜连负1热火1443853.7%0103.42102.940.4826胜15负18胜23负31胜21负11胜5负5胜5负1连胜2奇才433952.4%1106.61106.020.5923胜18负20胜21负28胜24负8胜8负3胜7负1连负3黄蜂364643.9%8108.22107.960.26021胜20负15胜26负22胜30负11胜5负5胜5负1连胜4魔术255730.5%19103.4108.22-4.8217胜24负8胜33负15胜37负5胜11负4胜6负1连胜5老鹰245829.3%20103.35108.81-5.4616胜25负8胜33负12胜40负5胜11负3胜7负1连负大西洋区球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩最近10场连胜连负1猛龙11592372%0111.66103.887.7834胜7负25胜16负40胜12负12胜4负6胜4负1连负2凯尔特人552767.1%4104.01100.433.5827胜14负28胜13负33胜19负12胜4负6胜4负1连

东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 最近10场 连胜连负 1 热火1 44 38 53.7% 0 103.42 102.94 0.48 26胜15负 18胜23负 31胜21负 11胜5负 5胜5负 1连胜 2 奇才 43 39 52.4% 1 106.61 106.02 0.59 23胜18负 20胜21负 28胜24负 8胜8负 3胜7负 1连负 3 黄蜂 36 46 43.9% 8 108.22 107.96 0.260 21胜20负 15胜26负 22胜30负 11胜5负 5胜5负 1连胜 4 魔术 25 57 30.5% 19 103.4 108.22 -4.82 17胜24负 8胜33负 15胜37负 5胜11负 4胜6负 1连胜 5 老鹰 24 58 29.3% 20 103.35 108.81 -5.46 16胜25负 8胜33负 12胜40负 5胜11负 3胜7负 1连负 大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 最近10场 连胜连负 1 猛龙11 59 23 72% 0 111.66 103.88 7.78 34胜7负 25胜16负 40胜12负 12胜4负 6胜4负 1连负 2 凯尔特人 55 27 67.1% 4 104.01 100.43 3.58 27胜14负 28胜13负 33胜19负 12胜4负 6胜4负 1连胜 3 76人 52 30 63.4% 7 109.81 105.31 4.5 30胜11负 22胜19负 34胜18负 9胜7负 10胜0负 16连胜 4 尼克斯 29 53 35.4% 30 104.46 108.02 -3.56 19胜22负 10胜31负 17胜35负 6胜10负 3胜7负 1连胜 5 篮网 28 54 34.1% 31 106.6 110.34 -3.74 15胜26负 13胜28负 19胜33负 1胜15负 5胜5负 1连负 中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 最近10场 连胜连负 1 骑士1 50 32 61% 0 110.87 109.93 0.94 29胜12负 21胜20负 35胜17负 11胜5负 7胜3负 1连负 2 步行者 48 34 58.5% 2 105.56 104.18 1.38 27胜14负 21胜20负 32胜20负 10胜6负 7胜3负 1连负 3 雄鹿 44 38 53.7% 6 106.48 106.78 -0.3 25胜16负 19胜22负 27胜25负 6胜10负 6胜4负 1连负 4 活塞 39 43 47.6% 11 103.77 103.92 -0.15 25胜16负 14胜27负 24胜28负 9胜7负 7胜3负 1连胜 5 公牛 27 55 32.9% 23 102.93 109.96 -7.03 17胜24负 10胜31负 21胜31负 4胜12负 3胜7负 4连负 西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 最近10场 连胜连负 1 火箭11 65 17 79.3% 0 112.35 103.88 8.47 34胜7负 31胜10负 41胜11负 12胜4负 7胜3负 1连负 2 鹈鹕 48 34 58.5% 17 111.72 110.42 1.3 24胜17负 24胜17负 27胜25负 9胜7负 6胜4负 5连胜 3 马刺 47 35 57.3% 18 102.73 99.84 2.89 33胜8负 14胜27负 29胜23负 9胜7负 5胜5负 1连负 4 独行侠 24 58 29.3% 41 102.32 105.35 -3.03 15胜26负 9胜32负 14胜38负 5胜11负 2胜8负 4连负 5 灰熊 22 60 26.8% 43 99.33 105.54 -6.21 16胜25负 6胜35负 18胜34负 5胜11负 3胜7负 2连负 西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 最近10场 连胜连负 1 开拓者1 49 33 59.8% 0 105.62 103.02 2.6 28胜13负 21胜20负 31胜21负 9胜7负 5胜5负 1连胜 2 雷霆 48 34 58.5% 1 107.85 104.44 3.41 27胜14负 21胜20负 28胜24负 5胜11负 5胜5负 3连胜 3 爵士 48 34 58.5% 1 104.15 99.84 4.31 28胜13负 20胜21负 34胜18负 7胜9负 7胜3负 1连负 4 森林狼 47 35 57.3% 2 109.51 107.28

NBA常规赛分区排名

2.23 30胜11负 17胜24负 34胜18负 10胜6负 6胜4负 3连胜 5 掘金 46 36 56.1% 3 110 108.52 1.48 31胜10负 15胜26负 28胜24负 9胜7负 7胜3负 1连负 太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 最近10场 连胜连负 1 勇士1 58 24 70.7% 0 113.46 107.49 5.97 29胜12负 29胜12负 34胜18负 13胜3负 4胜6负 1连负 2 快船 42 40 51.2% 16 108.99 108.95 0.039 22胜19负 20胜21负 24胜28负 12胜4负 4胜6负 4连负 3 湖人 35 47 42.7% 23 108.07 109.62 -1.55 20胜21负 15胜26负 19胜33负 6胜10负 3胜7负 1连胜 4 国王 27 55 32.9% 31 98.83 105.82 -6.99 14胜27负 13胜28负 14胜38负 5胜11负 4胜6负 1连胜 5 太阳 21 61 25.6% 37 103.93 113.29 -9.36 10胜31负 11胜30负 15胜37负 4胜12负 2胜8负 1连胜